Podmienky

bannerAbout

Podmienky

Táto zmluva obsahuje podmienky používania WELLDONE ELECTRONICS LTD.Internetová stránka.Ako sa používa v tejto zmluve: (i) „my“, „nás“ alebo „náš“ označuje spoločnosť WELLDONE ELECTRONICS LTD.;(ii) „vy“ alebo „váš“ označuje jednotlivca alebo subjekt používajúci „internetovú stránku“; (iii) „internetová lokalita“ označuje všetky stránky, ktoré je možné zobraziť (vrátane hlavičiek stránok, vlastnej grafiky, ikon tlačidiel, odkazov a textu) , základný programový kód a sprievodné služby a dokumentáciu tejto stránky a (iv) „Partner“ označuje entitu tretej strany, s ktorou WELLDONE ELECTRONICS LTD. vytvorila verziu tejto internetovej stránky alebo ktorú WELLDONE ELECTRONICS LTD. odkazovať na túto internetovú stránku alebo s kým má WELLDONE ELECTRONICS LTD. spoločný marketingový vzťah. Vstupom na túto internetovú stránku, jej prehliadaním a/alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali, porozumeli a súhlasili s tým, že budete viazaní týmito podmienkami a podmienky a dodržiavať všetky príslušné zákony a predpisy.
 

1. Držiteľ licencie na používanie

Udeľujeme vám obmedzenú, nevýhradnú, neprenosnú, odvolateľnú licenciu na používanie internetovej stránky iba na riadenie vášho nákupného procesu, vrátane prezerania, žiadania, schvaľovania a objednávania produktov pre vás alebo v mene vašej spoločnosti.Ako držiteľ licencie na internetovú stránku si nesmiete prenajímať, prenajímať, poskytovať záložné právo ani inak prevádzať žiadne práva, ktoré máte pri používaní tejto internetovej stránky.Ďalej nie ste oprávnený ďalej predávať služby správy nákupu a spracovania tejto internetovej stránky.
 

2. Žiadna záruka/zrieknutie sa zodpovednosti

WELLDONE ELECTRONICS LTD.a jej partneri nezaručujú, že vaše používanie internetovej stránky bude neprerušované, že budú doručené správy alebo požiadavky, ani že prevádzka internetovej stránky bude bezchybná alebo bezpečná.Okrem toho bezpečnostné mechanizmy implementované spoločnosťou WELLDONE ELECTRONICS LTD.a jej partneri môžu mať prirodzené obmedzenia a vy musíte sami určiť, že internetová stránka dostatočne spĺňa vaše požiadavky.WELLDONE ELECTRONICS LTD.a jej partneri nezodpovedajú za vaše údaje, či už sa nachádzajú na našich alebo vašich serveroch.
Zodpovedáte za akékoľvek používanie vášho účtu a zachovávanie dôvernosti vášho hesla a informácií.Neodporúčame zdieľať vaše heslo a číslo účtu s kýmkoľvek;akékoľvek takéto zdieľanie je výlučne na vaše vlastné riziko.V súlade s tým by ste si mali zvoliť jedinečné heslo, ktoré nie je zrejmé, a svoje heslá často meniť.
Spoločnosť WELLDONE ELECTRONICS LTD.Internetová stránka a jej obsah sú poskytované „tak ako sú“ a WELLDONE ELECTRONICS LTD.a jej partneri neposkytujú žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu v súvislosti s touto stránkou, jej obsahom alebo akýmkoľvek produktom.WELLDONE ELECTRONICS LTD.a jej partneri týmto výslovne odmietajú všetky záruky, či už výslovné alebo implikované, týkajúce sa predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušenia.Toto vylúčenie zodpovednosti od WELLDONE ELECTRONICS LTD.a jeho Partneri žiadnym spôsobom neovplyvňujú záruku výrobcu, ak existuje, ktorá bude prenesená na vás.WELLDONE ELECTRONICS LTD., jej Partneri, jej dodávatelia a predajcovia nenesú zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, špeciálne, náhodné alebo následné škody (vrátane, ale nie výlučne, škôd za ušlý zisk, ušlý zisk, prerušenie podnikania, stratené informácie alebo údaje, prerušenie počítača a podobne) alebo náklady na obstaranie náhradného tovaru alebo služieb, ktoré vznikajú alebo súvisia s používaním produktov alebo používaním alebo nemožnosťou používať túto internetovú stránku, aj keď WELLDONE ELECTRONICS LTD.a/alebo jej Partneri budú informovaní o možnosti takýchto škôd alebo o akomkoľvek nároku inej strany.WELLDONE ELECTRONICS LTD.a jej partneri nevyhlasujú ani nezaručujú, že informácie poskytnuté na tejto internetovej stránke sú presné, úplné alebo aktuálne.Tieto obmedzenia platia aj po ukončení tejto zmluvy.
 

3. Názov

Všetky vlastnícke práva, vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva na internetovej stránke zostávajú vo vlastníctve spoločnosti WELLDONE ELECTRONICS LTD., jej Partnerov a/alebo jej dodávateľov.Zákony a zmluvy o autorských právach chránia túto internetovú stránku a z internetovej stránky nesmiete odstraňovať žiadne vlastnícke upozornenia ani štítky.Prostredníctvom používania tejto internetovej stránky sa na vás neprenesú žiadne práva duševného vlastníctva.
 

4. Aktualizácie

WELLDONE ELECTRONICS LTD.a jej partneri si vyhradzujú právo aktualizovať a aktualizovať internetovú stránku podľa vlastného uváženia bez toho, aby vás o tom informovali, vrátane, ale nie výlučne, zmeny funkčnosti, používateľského rozhrania, postupov, dokumentácie alebo akýchkoľvek podmienok tejto zmluvy.WELLDONE ELECTRONICS LTD.ďalej si vyhradzuje právo upraviť ktorúkoľvek z podmienok uvedených v tomto dokumente a zásad ich zverejnením na internetovej stránke.Ak je pre vás akákoľvek aktualizácia, inovácia alebo úprava neprijateľná, vašou jedinou možnosťou je prestať používať internetovú stránku.Vaše ďalšie používanie internetovej stránky po akejkoľvek zmene na našej stránke alebo po zverejnení novej zmluvy na našej stránke bude predstavovať záväzný súhlas so zmenou.
 

5. Zákaz úpravy

Na základe vyššie uvedenej licencie máte zakázané upravovať, prekladať, rekompilovať, rozoberať alebo spätne analyzovať alebo sa inak pokúšať odvodiť zdrojový kód pre prevádzku internetovej stránky alebo vytvárať odvodené WELLDONE ELECTRONICS LTD.založené na internetovej stránke alebo častiach internetovej stránky.Na účely tejto dohody „spätné inžinierstvo“ znamená preskúmanie alebo analýzu softvéru internetovej stránky s cieľom určiť jeho zdrojový kód, štruktúru, organizáciu, interný dizajn, algoritmy alebo šifrovacie zariadenia.
 

6. Ukončenie

Táto licencia bude automaticky ukončená po našom upozornení, ak nedodržíte tu uvedené podmienky.WELLDONE ELECTRONICS LTD.má právo kedykoľvek ukončiť licenciu ktoréhokoľvek používateľa z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.Takéto ukončenie môže byť založené výlučne na uvážení spoločnosti WELLDONE ELECTRONICS LTD.a/alebo jej Partnerov.
 

7. Iné vylúčenia zodpovednosti

WELLDONE ELECTRONICS LTD.a jej partneri vám nebudú niesť zodpovednosť za žiadne oneskorenie alebo neplnenie podľa tejto zmluvy, ak takéto oneskorenie alebo zlyhanie vyplýva z požiaru, výbuchu, pracovného sporu, zemetrasenia, nehody alebo nehody, nedostatku alebo zlyhania prepravných zariadení a/alebo služby, nedostatok alebo zlyhanie telekomunikačných zariadení a/alebo služieb vrátane internetových služieb, epidémie, záplavy, suchá alebo z dôvodu vojny, revolúcie, občianskych nepokojov, blokády alebo embarga, aktov vyššej moci, akejkoľvek neschopnosti získať akúkoľvek potrebnú licenciu, povolenie alebo oprávnenia, alebo z dôvodu akéhokoľvek zákona, vyhlásenia, nariadenia, nariadenia, požiadavky alebo požiadavky akejkoľvek vlády alebo z dôvodu akéhokoľvek iného dôvodu, či už podobného alebo odlišného od vymenovaných, mimo primeranej kontroly WELLDONE ELECTRONICS LTD.a jej Partnerov.
Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu týkajúcu sa tejto licencie a môže byť zmenená iba písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami.
Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy považuje za nevykonateľné, takéto ustanovenie sa zmení iba v rozsahu potrebnom na to, aby bolo vykonateľné.
Vyhlasujete a zaručujete, že ako jednotlivec, ktorý elektronicky súhlasí s podmienkami tejto zmluvy, ste oprávnený a splnomocnený súhlasiť s touto dohodou vo svojom mene a v mene akejkoľvek organizácie, ktorú chcete zastupovať.